گیاه لیندا

1,000,000 تومان

نیاز نوری:  آفتاب کامل

نیاز آبیاری: کم توقع

نیاز رطوبت: کم

نیاز مواد غذایی: کم توقع

آفت: مقاوم

بیماری: مقاوم

گیاه لیندا

1,000,000 تومان

ثبت سفارش به منزله خرید قطعی نیست. بعد از ثبت سفارش، کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.