گیاه فیلو دندرون / گوش گرگی

1,000,000 تومان

نیاز نوری: سایه

نیاز آبیاری: متوسط

نیاز رطوبت: کم

نیاز مواد غذایی: کم توقع

آفت: مقاوم

بیماری: مقاوم

گیاه فیلو دندرون / گوش گرگی

1,000,000 تومان

ثبت سفارش به منزله خرید قطعی نیست. بعد از ثبت سفارش، کارشناسان ما با شما تماس میگیرند.